Betaling

De factuur wordt verzonden per e-mail. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op rekeningnummer: NL22RABO0142669490. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan de speltherapeute de therapie (tijdelijk) staken zonder dat zij daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Reiskosten

Indien er reiskosten gemaakt worden door Het Spelement worden deze in rekening gebracht (€ 0,25 per km). Binnen een straal van 5 km worden er geen reiskosten in rekening gebracht.

Tarieven speltherapie

Een telefonisch kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend

Intakegesprek € 90,- (90 minuten)
Observatiesessie € 80,- (45 minuten)
Speltherapiesessie € 80,- (45 minuten)
Oudergesprek € 80,- (60 minuten)
Verslaglegging € 55,-

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, laat dit ten minste 24 uur van tevoren weten. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt het tarief in rekening gebracht.

Familie opstellingen: mogelijkheden & tarieven

Een telefonisch kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Opstelling met representanten (ca. 90 minuten)

Je hebt een vraag, je wilt meer inzicht waarom iets niet lukt of steeds weer op je pad komt. Of wil je meer begrijpen van de dynamiek in jouw gezin/familie systeem?

Vraagsteller €95,-

Representanten: op basis van donatie

Op-de-vloer-stel en spring (60 minuten)

We werken met de vloerankers aan jouw vraag. Dit kan individueel of met je partner. Je vertrekt vanuit een andere positie dan je partner dus logisch dat jullie verschillen in visie en aanpak.

€ 80,-
Op-tafel-stel en spring (60 minuten)

De tafelopstelling: jouw vraag, jouw opstelling en daarna een antwoord.

€ 80,-
Combi 1

Intake gesprek, 1 opstelling (met representanten) en na begeleiding.

€ 230,-
Combi 2

Intake gesprek, 1 opstelling (tafel of vloer) en na begeleiding.

€ 220,-

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, laat dit ten minste 24 uur van tevoren weten. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt het tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen

Het Spelement heeft een contract met de gemeente Wijchen. Soms is het mogelijk dat de gemeente de behandeling vergoedt. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Wijkteam Wijchen of vraag om een verwijzing voor vaktherapie via uw Huisarts.

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende pakketten. Informeer altijd of je zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. De volgende codes zijn hierbij van belang:

FVB licentie nummer: 108562
RBCZ licentie nummer: 209162R
NVVS geregistreerd lid onder nummer: K-13019

Het Spelement staat geregistreerd bij Vektis, database voor zorgverzekeraars.

AGB code praktijk :  90-055429
AGB code speltherapeute :  90-046829

Belangrijk om te weten:

  • Yvonne Steenhuis is onder nummer K-13019  lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten. Zij handelt volgens de richtlijnen van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten.
  • De beroepscode en de klachtenregeling van de FVB liggen ter inzage in de praktijk voor speltherapie Het Spelement.
  • Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met de speltherapeute. Wanneer dit niet voldoende is kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de FVB/Wkggz. Zie www.fvb.vaktherapie.nl/klachten
  • Wanneer de speltherapeute van mening is dat het kind of de omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel het kind als de ouders of verzorgers en andere betrokken instanties.
  • De therapeuten heeft het recht de spelsessies op video vast te leggen. Dit gebeurt uitsluitend voor eigen gebruik om de begeleiding van het kind te kunnen optimaliseren. Ouders of verzorgers geven hiervoor bij aanvang van de therapie toestemming.
  • De speltherapeute heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • Bij ziekte van de speltherapeute wordt de behandeling verplaatst.

Privacy Verklaring

Het Spelement hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Het Spelement verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het Spelement bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wet verplicht therapeuten om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet (WGBO, Wkkgz en de beroepscode) verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• gezondheid
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar
• burgerservicenummer (BSN)
• medische gegevens
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Het Spelement verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het Spelement verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
• Voor het uitvoeren van de speltherapeutische behandeling als wel de ouderbegeleiding. Dit alles ten behoeve van de ontwikkeling van u en uw kind.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, in geval van ziekte of afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Recht tot inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Spelement en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetspelement.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Het Spelement wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Evenals bij de volgende beroepsvereningingen RBCZ, FVB, NVVS. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het Spelement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetspelement.nl

Register van verwerkingsactiviteiten: een beknopt overzicht in te verkrijgen via info@hetspelement.nl

Geheimhouding

Wij hebben als therapeuten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Website & cookies

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Het Spelement neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het Spelement verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Spelement blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

© Copyright - Het Spelement - Website gemaakt door ICTvoorjou